А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я Ё
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выберите необходимое действие:
Меню
Свернуть
Скачать книгу Делегування & керування

Делегування & керування

Язык: Украинский
Год издания: 2018 год
1 2 3 >>

Читать онлайн «Делегування & керування»

      Делегування & керування
Брайан Трейсi

Ця книжка навчить вас мистецтва ефективного делегування та розподiлу обов’язкiв. Пiдвищити продуктивнiсть компанii, налагодити комунiкацiю зi спiвробiтниками, вибудувати чiтку стратегiю керiвництва, розподiлити обов’язки мiж пiдлеглими вiдповiдно до iхнiх можливостей, встигнути вирiшити бiльше важливих задач за менший час iз допомогою злагодженоi командноi роботи, промонiторити виконання завдань та здiйснити пiдтримку проектiв – цi та iншi премудростi керiвництва викладенi у виданнi.

Брайан Трейсi

Делегування & керування

Вступ

Делегування – одна з важливих навичок ефективного керiвника. Не вмiючи добре й ефективно делегувати, ви не можете реалiзувати свiй управлiнський потенцiал.

Менеджмент визначають як «досягнення результатiв за допомогою iнших людей». У це поняття покладено iдею ефективного делегування пiдлеглим завдань, обов’язкiв i вiдповiдальностi. Здатнiсть i готовнiсть передати роботу – визначальний чинник вашого кар’ерного зростання та успiху в бiзнесi.

Багато менеджерiв мае проблеми з делегуванням. Часто вони не хочуть або не можуть передати роботу, значно обмежуючи своi шанси на кар’ерне зростання. Альтернатива – виконувати все самотужки, однак керiвники, якi особисто беруть на себе всю вiдповiдальнiсть i тягар службових обов’язкiв, не можуть сповна бути кориснi для своеi компанii.

Переваги делегування

Делегування мае низку вигiд i переваг. Воно дае змогу розширити обсяг роботи з того, що можете виконати особисто, до того, що можете проконтролювати або чим можете керувати. Це передбачае, що протягом робочого дня ви зосередитеся лише на тих завданнях, якi для компанii здатнi розв’язати тiльки ви.

Делегування допомагае якiсно й кiлькiсно збiльшити своi результати. Саме цей чинник, як жоден iнший, визначае прибуток, посаду й рiвень особистого вдоволення роботою.

Крiм того, завдяки делегуванню можна розкрити потенцiал працiвникiв, пiдвищити iхню компетентнiсть i професiйнi здiбностi.

У наш час керiвники максимально навантаженi роботою: у них значно бiльше завдань, нiж часу, щоб iх виконувати. Щоб зробити щось важливе, вони повиннi делегувати все, що можуть виконати iншi. Це проста правда бiзнесу.

Делегування можна навчитися

На щастя, делегування – це навичка, яку можна розвинути. Набуваючи якусь навичку, спочатку ви вивчаете теоретично, як саме це робити, а потiм постiйно вправляетеся в нiй, аж поки вона не стае звичкою. Це як умiння керувати автомобiлем.

Бiльшiсть менеджерiв нiколи не вчилися делегувати, але всi знають: коли робиш щось нове, спершу завжди почуваешся нiяково. Однак що бiльше делегуватимете повноваження, то легше працюватимете.

Ця книжка допоможе навчитися чудово делегувати завдання та значно пiдвищить здатнiсть робити вагомий внесок у вашу компанiю. Ви дiзнаетеся головнi принципи, якi можна застосовувати, щоб ефективнiше делегувати роботу. Усi цi методи, технiки та стратегii перевiренi впродовж багатьох рокiв i гарантовано працюють.

Якщо постiйно використовуватимете iх, невдовзi досягнете такого рiвня, що до вас звертатимуться як до одного з найкращих фахiвцiв iз делегування.

Роздiл 1

Розвивайте ваш найцiннiший ресурс

Найцiннiший ресурс у бiзнесi – вашi пiдлеглi. Вони набагато вартiснiшi, нiж комп’ютери чи офiсне примiщення. Тi керiвники чудовi, хто може домогтися вiд своiх працiвникiв найбiльшоi ефективностi.

Ваше завдання як керiвника – отримати максимальний прибуток вiд iнвестицiй компанii в людськi ресурси. Щонайменше 85 % операцiйного бюджету будь-якоi компанii, особливо сервiсноi, припадае на заробiтну плату й соцiальнi пакети. Однак чи маете ви максимальний прибуток iз цих витрат? Делегування – один зi способiв його отримати.

Пересiчна людина працюе на 50—60 % вiд своiх можливостей. Отже, у середньостатистичнiй компанii половину потенцiалу пiдлеглих не використовують. Ефективна та компанiя, у якiй працiвники використовують щораз бiльше своiх потенцiйних можливостей, щоб досягти поставленоi мети.

Розвивайте своiх пiдлеглих

Ваше завдання як керiвника – розвивати пiдлеглих. На вас покладено вiдповiдальнiсть пiклуватися про своiх працiвникiв i вдосконалювати iх. Лише пiдлеглi можуть ставати цiннiшi. Комп’ютери та iнше обладнання знецiнюються i згодом виходять з ладу. Натомiсть працiвники здатнi ставати цiннiшими залежно вiд того, як ними керують i як iх використовують. Делегування – чудовий iнструмент, який може спонукати ваших працiвникiв до вищих досягнень, що, своею чергою, дасть для компанii кращi результати.

Найважливiше те, як делегування допомагае реалiзувати ваш особистий потенцiал. Неймовiрно, але ваш потенцiал як менеджера чи керiвника компанii майже безмежний, якщо ви здатнi розкрити таланти та здiбностi iнших людей, делегуючи iм завдання й ефективно контролюючи iх.

На роботi е два варiанти. Якщо вам доручають роботу, за яку ви вiдповiдаете перед босом, можете виконати ii самотужки або зробити так, щоб ii виконав хтось iнший. Здатнiсть переконати iншу людину виконати цю роботу, а точнiше, доручити цю роботу тому, хто впораеться з нею, дае змогу зосередитися на тому, що маете зробити особисто ви. Саме здатнiсть ефективно делегувати повноваження бiльше за будь-що iнше визначатиме вашу кар’еру, рiвень прибутку, статус, становище, престиж та успiх у менеджментi.

Роздiл 2

Спростуйте мiфи, що заважають ефективно делегувати

У менеджментi побутуе кiлька мiфiв, що часто стримують керiвникiв делегувати повноваження. Цi правдивi чи неправдивi мiфи – психологiчнi бар’ери конкретного керiвника. Якiсь iз таких мiфiв, або бар’ерiв, ви, може, знаете, а про якiсь навiть не здогадуетеся. Щоразу, коли бачите людину, не здатну делегувати повноваження, знайте: перед вами, вiрогiдно, результат мiфiв.

Мiф 1: на делегування бракуе часу

Інодi люди, зайнятi роботою й заваленi обов’язками, думають, що не мають достатньо часу, щоб сiсти й пояснити завдання комусь iншому. Вони хочуть тiльки якомога швидше виконати роботу.

У деяких випадках керiвники делегують роботу iншому працiвниковi, не придiляючи достатньо часу, щоб пояснити цiй людинi, що саме потрiбно виконати. Зазвичай вони можуть сказати щось на зразок: «Зроби це за такий час», визнаючи свое розпорядження за делегування. Однак це не так. Це вiдмова вiд обов’язкiв.

Мабуть, ви чули стару приказку: «Завжди бракуе часу, щоб правильно зробити, але завжди е час, щоб переробити зроблене». У компанiях або вiддiлах з неефективним менеджментом завжди е час, щоб виправити помилки й непорозумiння, що виникли насамперед через неправильне делегування.

Насправдi завжди вдосталь часу, щоб ефективно делегувати роботу. Вiдтепер припинiть говорити, що у вас немае на це часу. Пам’ятайте: витратити час на правильне делегування – найефективнiший спосiб використати його й отримати кращi результати.

Мiф 2: працiвники недостатньо компетентнi

Дуже часто керiвники недооцiнюють здiбностi своiх пiдлеглих. Однак единий спосiб перевiрити справжню компетентнiсть працiвникiв – доручити iм бiльше роботи, нiж ранiше, дозволити припускатися помилок i вчитися на них.

Пiдлеглi вас здивують. У них ви виявите такi неймовiрнi здiбностi, про якi навiть не здогадувалися. Коли почнете краще використовувати цi здiбностi, не лише працiвники отримуватимуть бiльше задоволення вiд своеi роботи, а й ви як керiвник зможете набагато бiльше, що допоможе вам у подальшiй кар’ерi.

Мiф 3: якщо хочеш, щоб щось зробили

добре, зроби це сам

Ця помилка, доведена до логiчного висновку, гарантуе цiлковиту невдачу в менеджментi. Якщо ви справдi впевненi, що повиннi все робити самотужки, i хочете виконати все вчасно та якiсно, зрештою матимете щораз бiльше роботи й менше часу. Цей мiф стримуватиме вас, прирiкаючи постiйно розв’язувати поточнi завдання замiсть того, щоб розвиватися як керiвник.

Нездатнiсть перейти вiд роботи до керування роботою – головна причина, чому люди зазнають невдач у менеджментi. Цiлком природно повернутися в зону власного комфорту й почати робити щось самому, а не делегувати це iншим. Постiйно нагадуйте собi: ваше завдання – керувати, а не робити все самотужки.

Мiф 4: якщо ви делегуватимете щось iншим, працiвники вважатимуть, що ви не на висотi

Дуже часто керiвники й менеджери егоiстичнi. Їхне его прив’язане до роботи. Цi люди хочуть, щоб усi думали, нiби вони постiйно на висотi i знають, що вiдбуваеться, тому й вiдмовляються делегувати роботу.

Однак усе насправдi навпаки. Ви не можете знати, що вiдбуваеться завжди i скрiзь. Це й не потрiбно. Завжди е люди, якi це знають i можуть швидко й докладно про все вас проiнформувати.

Мiф 5: якщо ви фахiвець у своiй справi, повиннi робити ii самотужки

Багато людей витрачае мiсяцi й роки, розвиваючи навички, завдяки яким вони рухаються вперед, отримують пiдвищення та стають керiвниками, що мають пiдлеглих. Пастка в тому, що, працюючи, ви створюете зону комфорту, у яку постiйно прагнете повернутися, щоб виконувати звичну, добре знану роботу.

Правило досить просте. Ви маете делегувати все, у чому досягли майстерностi i що легко можете виконати самотужки, i перейти до чогось нового. Робота над якимось завданням дала змогу вам рухатися вперед. Тепер це завдання ви маете передати комусь iншому, щоб вiн навчився його розв’язувати. Ви не повиннi виконувати простi й рутиннi справи, якi може зробити будь-хто.

Використовуйте «правило 70 %». Якщо хтось може зробити завдання на 70 % так само добре, як ви, делегуйте його цiй людинi. Звiльнiть себе, щоб розв’язати тi завдання, якi здатнi виконати лише ви.

За своею природою ми схильнi звикати до роботи, що задовольняе нас. Вона допомогла стати тими, ким ми е, тому ii вже не полишити. Однак ви повиннi делегувати завдання, якi вправно опанували, щоб перейти до роботи, що потребуе бiльших iнтелектуальних зусиль, навичок i здiбностей.

Роздiл 3

Вихiдна точка делегування

Делегування, як i будь-яку успiшну форму менеджменту, почнiть з того, що витратьте трохи часу й обдумайте майбутню роботу, перш нiж дiяти. Ретельно помiркуйте, що саме маете виконати ви та iншi працiвники. Запишiть мету, особливо якщо робота складна, а потiм розробiть план дiй, щоб своечасно й належно завершити ii.

Багато проблем у менеджментi виникае через те, що до роботи стають, не помiркувавши. Натомiсть успiшний менеджмент – це зазвичай наслiдок часу, витраченого на роздумування. Лише в кiлькох галузях це важливiше, нiж у делегуваннi.

Планування заощаджуе час

Є стара приказка: «Згаяного часу й конем не доженеш». Кожна хвилина, витрачена на планування, заощаджуе вiд 10 до 12 хвилин роботи. Складiть перелiк усього, що потрiбно зробити, щоб розв’язати важливе завдання або досягти бажаноi мети.

Що бiльше часу до роботи ви плануете й записуете кожен крок, то швидше завершите ii, коли почнете працювати.

Ретельно обдумувати роботу – що потрiбно зробити, коли й на якому рiвнi – це i е вихiдна точка ефективного делегування. На жаль, багато менеджерiв спочатку делегуе завдання, а вже потiм обмiрковуе його.

Ставте правильнi запитання

До будь-якоi роботи чи доручення потрiбно ставитися так, наче вiд цього залежать ваша кар’ера й майбутне. Що вагомiше й важливiше завдання, то вiдповiдальнiше ви маете пiдiйти до нього вiд самого початку.
1 2 3 >>